icon facebook bieu tuong icon facebook

Icon Facebook – Biểu Tượng Cảm Xúc Facebook mới nhất 2016

Thường xuyên tổng hợp các icon facebook đẹp mới nhất, các bạn có thể thỏa thích sử dụng các icon facebook vào status cũng như các bài viết quảng cáo.

Hướng dẫn sử dụng các Icon facbook :icon facebook status

Bạn chỉ cần copy code sau đó dán vào facebook là được rồi ! Quá dễ đúng không nào !

icon cảm xúc facebookLàm sao để có thể nhớ được hết tất cả các icon facebook ?

Bản thân mình cũng … không nhớ được hết đâu. Bạn chỉ có cách Lưu lại Đường dẫn này bằng cách : Sử dụng phím tắt : Ctrl + D sau đó nhấn enter là xong : sau này khi cần sử dụng chỉ cần 1 cái click chuột là xong nhé.

Dưới đây là danh sách icon facebook mới nhất 2016 – icon facebook đẹp

 

icon facebook Facebook Smiley Faceicon facebook Facebook big smile - Grin emoticonicon facebook Facebook Sad Emoticonicon facebook Facebook Cry Emoticonicon facebook Facebook Tounge Out Emoticonicon facebook Facebook Angel Smiley Emoticonicon facebook Facebook Devil Emoticonicon facebook Facebook Confused Smileyicon facebook Facebook Wink Smileyicon facebook Facebook Gasp Emoticon icon facebook Facebook squint emoticonicon facebook Facebook angry smileyicon facebook Facebook Kiss Emoticon

icon facebook Facebook Heart Emoticonicon facebook Facebook Kiki Smileyicon facebook Glasses Smiley for Facebookicon facebook Facebook Sunglasses Smileyicon facebook Facebook Shark Emoticonicon facebook Facebook Robot Smileyicon facebook Facebook Grumpy Smileyicon facebook Facebook Pacman Emoticonicon facebook Facebook Unsure Smileyicon facebook Facebook Curly icon facebook Lips Emoticonicon facebook Facebook Blush Emoticonicon facebook Thumb Up (y) Like Facebook Emoticonicon facebook Poop - New Facebook Emoticon

icon facebook icon facebook Chris Putnam emoticonicon facebook Facebook Penguin Emoticonicon facebook Peace Fingers Emoticonicon facebook Facebook Sun Emoticon icon facebook Facebook Cloud Iconicon facebook Umbrella Emoticonicon facebook Facebook Thunder Emoticon icon facebook Stars Facebook Emoticonsicon facebook icon facebook White star Facebook emoticon icon facebook icon facebook Snowflake Emoji for Facebookicon facebook Facebook Snowman Emoticonicon facebook Cup Of Coffee Facebook Emoticonicon facebook icon facebook Hot plate emoticon

icon facebook Boat emoticonicon facebook icon facebook Fuel pump emoticonicon facebook Airplane Facebook emoticon icon facebook icon facebook Fountain emoticonicon facebook icon facebook Tent emoticon icon facebook Facebook church emoticon icon facebook Telephone Facebook Emoticon icon facebook icon facebook Envelope emoticon icon facebook icon facebook Scissors emoticonicon facebook icon facebook Toilet emoticon for Facebook icon facebook icon facebook Bath emoticon icon facebook Red bikini undearwear emoticon for Facebook icon facebook icon facebook Lipstick emoticon

icon facebook icon facebook T-shirt emoticonicon facebook icon facebook Kimono emojiicon facebook icon facebook Dress emoticonicon facebook icon facebook Boots emoticonicon facebook icon facebook High heels emoticonicon facebook Sandal emoticonicon facebook icon facebook Briefcase emoticonicon facebook icon facebook Handbagicon facebook icon facebook Tie emoticon for Facebookicon facebook icon facebook Top hat Facebook emoticonsicon facebook icon facebook icon facebook Womans hat emojiicon facebook icon facebook Crown emoticonicon facebook icon facebook Ring emoticon

icon facebook No smoking Facebook emoticonicon facebook Soccer ball emoticon icon facebook icon facebook Baseball emoticonicon facebook Golf emoticonicon facebook icon facebook Football emoticonicon facebook icon facebook Basketball emoticonicon facebook Tennis emoticonicon facebook Billiard emoticonicon facebook Target emoticonicon facebook icon facebook Skis emoticonicon facebook Racing flags emoticonicon facebook icon facebook Finish line emoticonicon facebook icon facebook Trophy emoticon

icon facebook icon facebook Warning sign emoticon for Facebookicon facebook No entry emoticonicon facebook exclamation point Emoji icon facebook icon facebook Exclamation mark emoticon icon facebook Red exclamation point emoticon icon facebook icon facebook Question mark emoticon icon facebook icon facebook Cross mark emoticon icon facebook icon facebook Cross mark Facebook emoji icon facebook Multiplication Facebook symbol icon facebook icon facebook Heart suit emoticon icon facebook Spades emoticon icon facebook icon facebook Diamond suit emoticon for Facebook icon facebook Clubs suit emoticon

icon facebook A-ok sign icon facebook Dislike Emoticonicon facebook Facebook Clenched icon facebook Fist Emoticonicon facebook icon facebook icon facebook icon facebook Index finger emoticonicon facebook High Five Emoticonicon facebook icon facebook Two hands reaching up icon facebook Muscle armicon facebook Fist Emoticonicon facebook A pair of hands clapping.icon facebook icon facebook icon facebook Finger pointing upicon facebook icon facebook Index fingericon facebook icon facebook icon facebook icon facebook Finger pointing left emoticonicon facebook icon facebook icon facebook icon facebook Finger pointing down Emoticon

icon facebook Broken Heart Emoticonicon facebook Facebook Blue Heart Iconicon facebook Green Heart Emoticonicon facebook Yellow Heart Emoticonicon facebook Purple Heart Emoticonicon facebook Triple Heart Emoticonicon facebook Stabbed Hearticon facebook icon facebook Cool heart iconicon facebook Wrapped Heart Emoticonicon facebook Sparkling Heart Iconicon facebook Revolving hearts Emoji icon facebook icon facebook White heart in red squareicon facebook icon facebook Love letter Facebook emoticon

icon facebook Couple in love icon facebook Lip Mark Emoticon icon facebook Lips Emoticonicon facebook icon facebook Emoticon in loveicon facebook Emoticon Blowing A Kissicon facebook icon facebook Kiss emoticon for Facebook icon facebook Happy Facebook smiley red in face icon facebook icon facebook Smirking smiley icon facebook Satisfied icon facebook icon facebook Smiling face for Facebook icon facebook Big smile emoticon icon facebook Disappointed emoticonicon facebook Crying Emoji smiley for Facebook

icon facebook Medic Facebook smiley icon facebook Emoticon with cold sweat icon facebook Fear Emoticon icon facebook icon facebook Relieved emoticon icon facebook icon facebook Sleepy smiley icon facebook Scared Facebook Emoticonicon facebook Emoticon screaming in fearicon facebook icon facebook Dizzy emoticonicon facebook Emoticon Shedding Tearsicon facebook Angry face emoticonicon facebook icon facebook Emoticon with eyes wide openicon facebook Astonished Emoticonicon facebook Big Grin Emoticon

icon facebook Tongue out and winkingicon facebook Tongue out emoticonicon facebook Winking Emoticonicon facebook Sad Faceicon facebook Unamused Emoticonicon facebook icon facebook Emoticon crying tears of joyicon facebook Red Angry Emoticonicon facebook Purple Devil Emoticonicon facebook Alien Emoticonicon facebook Green Monster Emoticonicon facebook Ghost Emoticonicon facebook Angel Emojiicon facebook icon facebook Girl with bunny ears

icon facebook icon facebook Guardsman Emoticonicon facebook icon facebook Man With Turbanicon facebook Santa Claus Emoticonicon facebook Policeman Emoticonicon facebook Construction icon facebook Worker Emoticonicon facebook Princess Emoticonicon facebook Older icon facebook Manicon facebook icon facebook Older womanicon facebook icon facebook Man emoticonicon facebook Emoticon of womanicon facebook icon facebook Boy emoticonicon facebook icon facebook Girl emoticon for Facebookicon facebook Baby Face

icon facebook Blonde Girl Emoticonicon facebook icon facebook icon facebook Boy and girl holding handsicon facebook icon facebook icon facebook Man and woman holding handsicon facebook Dancer Emoticonicon facebook Ear Emoticonicon facebook Nose Emoticonicon facebook Eyes Emoticonicon facebook Star Emoticonicon facebook Moon Emoticonicon facebook Facebook Music Note Emoticonicon facebook Music Notes Emoticonicon facebook Zzz Emoticonicon facebook Fire Emoticon

icon facebook Bell Emoticonicon facebook icon facebook Balloon Emoticonicon facebook Happy New Year Emoticonicon facebook Cocktail Glass Emoticonicon facebook Beer Emoticonicon facebook Beer Emojiicon facebook icon facebook Bottle emoticonicon facebook icon facebook Teacup emoticonicon facebook icon facebook Fork and knife emoticonicon facebook Bread emoticonicon facebook Frying Pan - Cooking emoticonicon facebook icon facebook French fries emoticonicon facebook The food pot emoticon

icon facebook Bowl of sushiicon facebook icon facebook Spaghetti foodicon facebook icon facebook Steaming bowlicon facebook Facebook cake emoticonicon facebook icon facebook Shaved iceicon facebook icon facebook Ice cream emoticonicon facebook Hamburger Emoticonicon facebook Red Apple Emoticonicon facebook Strawberry Emoticonicon facebook Orange Emoticonicon facebook icon facebook Watermelon emoticonicon facebook icon facebook Tomato iconicon facebook Aubergine

icon facebook icon facebook Seedling Emoticonicon facebook Palm Emoticonicon facebook Cactus Emoticonicon facebook Maple Leaf Emoticonicon facebook Fallen Leaf Emoticonicon facebook Fluttering Leaficon facebook Cherry Blossomicon facebook Facebook Rose Emoticonicon facebook icon facebook Tulip Emoticonicon facebook Sunflower Emoticonicon facebook Hibiscus Emoticonicon facebook Bouquet Emoticonicon facebook Christmas Tree Emoticon

icon facebook Puppy Emoticonicon facebook Teddy Bear Emoticonicon facebook Monkey Faceicon facebook Mouse Emoticonicon facebook Hamster Emoticonicon facebook Wolf Emoticonicon facebook Tiger Emoticonicon facebook icon facebook Horse faceicon facebook Pig Emoticonicon facebook Cat Emoticonicon facebook Bunny Emoticonicon facebook Poodle Emoticonicon facebook Sheep Emoticon

icon facebook Penguin faceicon facebook Koala Emoticonicon facebook Cow Emoticonicon facebook Wild boar Emoticonicon facebook Chicken Emoticonicon facebook Yellow Chickicon facebook Bird Emoticonicon facebook Elephant Emoticonicon facebook Horse Emoticonicon facebook Monkey Emoticonicon facebook Camel Emoticonicon facebook Dolphin Emoticonicon facebook Whale emoticon

icon facebook Tropical Fishicon facebook Fish Emoticonicon facebook Blowfishicon facebook Octopusicon facebook Seashell Emoticonicon facebook Frog Faceicon facebook Snake Emoticonicon facebook Bug Emoticonicon facebook Wind Emoticonicon facebook Wave Emoticonicon facebook icon facebook icon facebook Droplets Emoticonicon facebook icon facebook Snowflake Facebook Emoticonicon facebook Rainbow Facebook Emoticon

icon facebook Phone emoticonicon facebook Fax emoticonicon facebook icon facebook Speakers emoticonicon facebook Emoticon of radioicon facebook icon facebook Camera Emojiicon facebook Movie emoticonicon facebook VHS emoticonicon facebook Satelliteicon facebook Facebook TV Emoticonicon facebook PC Facebook Emoticonicon facebook icon facebook Floppy disk emoticonicon facebook CD or DVD Emoticonicon facebook Tablet or smartphone emoticon

icon facebook Present emoticonicon facebook icon facebook Carp streamersicon facebook icon facebook Anger symbol emoticonicon facebook Nail Polish Emoticonicon facebook Footprints Facebook Emoticonicon facebook Clover Emoticonicon facebook Graduation Haticon facebook Pumpkin Emoticonicon facebook Skull emoticonicon facebook Automated Teller Machineicon facebook icon facebook Money bag emoticonicon facebook Dollar emoticonicon facebook Yen bill

icon facebook icon facebook Bicycle emoticonicon facebook Automobile emoticonicon facebook Car Facebook emoticonicon facebook icon facebook Truck emoticonicon facebook icon facebook Bus emoticonicon facebook Fire truck emoticonicon facebook icon facebook Police car emoticonicon facebook icon facebook Ambulance emoticonicon facebook icon facebook Taxi emoticonicon facebook icon facebook Train emoticonicon facebook icon facebook Tram caricon facebook Speed trainicon facebook icon facebook Station emoji

icon facebook icon facebook Speedboat emojiicon facebook icon facebook Ship emoticonicon facebook icon facebook Roller coastericon facebook icon facebook Rocket emojiicon facebook icon facebook Ticket emoticonicon facebook icon facebook icon facebook Bus stop signicon facebook icon facebook Traffic lightsicon facebook icon facebook Construction sign on roadicon facebook Barber signicon facebook icon facebook Antenna signalicon facebook No under 18 emoticonicon facebook icon facebook Vibration mode emoticonicon facebook Phone off emoticon

icon facebook icon facebook Sunrise emoticonicon facebook icon facebook icon facebook Sunrise over mountainsicon facebook icon facebook Sunset emoticonicon facebook icon facebook Dusk emojiicon facebook icon facebook Starry night emoticonicon facebook icon facebook Snow mountain emoticonicon facebook icon facebook Japanese castle emojiicon facebook icon facebook Japanese building emojiicon facebook icon facebook Castle emoticonicon facebook icon facebook Bank emoticonicon facebook icon facebook Statue of Liberty emoticon for Facebookicon facebook icon facebook Ferris wheel emoticonicon facebook Tokyo tower emoji

icon facebook icon facebook Hotel emoticonicon facebook icon facebook Love hotel emojiicon facebook Office emoticonicon facebook icon facebook School emoticonicon facebook icon facebook Factory emoticonicon facebook icon facebook Hospital emoticonicon facebook icon facebook Department store emoticonicon facebook icon facebook Convenience storeicon facebook Wedding emoticonicon facebook icon facebook House emojiicon facebook icon facebook House emoticonicon facebook Mailbox emoticonicon facebook icon facebook Mailbox with raised flag

icon facebook icon facebook Postbox emojiicon facebook icon facebook Mail emoticon for Facebookicon facebook icon facebook Incoming mail Facebok emoticonicon facebook icon facebook Memo signicon facebook icon facebook icon facebook School bag emoticonicon facebook icon facebook Open book emoticonicon facebook icon facebook Paint paletteicon facebook icon facebook Microphone emoticonicon facebook icon facebook Megaphone emoticonicon facebook icon facebook Headphones emoticonicon facebook icon facebook Saxophone emoticonicon facebook icon facebook Trumpet emoticonicon facebook icon facebook Guitar emoticon for Facebook

icon facebook Public address systemicon facebook icon facebook Lock emojiicon facebook icon facebook Closed lock with a keyicon facebook Key Facebook emoticonicon facebook icon facebook Open lock emoticonicon facebook icon facebook Magnifying glass emoticonicon facebook icon facebook Light bulb emoticonicon facebook icon facebook Dollar sign for Facebook icon facebookicon facebook Pistol emoticonicon facebook icon facebook Bomb emoticonicon facebook icon facebook Cigarette emoticonicon facebook icon facebook Pill emoticonicon facebook icon facebook Syringe emoji

icon facebook Mask emoticonicon facebook icon facebook Clapper boardicon facebook Film roleicon facebook Restroomicon facebook Mens emoticonicon facebook Womens emoticonicon facebook Child emoticonicon facebook VS emoticon versusicon facebook Up emojiicon facebook Cool emoticon signicon facebook Wheelchair emoticonicon facebook icon facebook Curly loops signicon facebook WC emoticon

icon facebook Congratulations emoticonicon facebook icon facebook Secret Facebook emoticonicon facebook icon facebook Free service symbolicon facebook icon facebook Available Facebook symbolsicon facebook Destination emoticonicon facebook icon facebook Finger pointicon facebook icon facebook Full emoticonicon facebook icon facebook Sale emoticonicon facebook icon facebook Have nothing emoticonicon facebook icon facebook Month symbolicon facebook icon facebook Own emoticonicon facebook icon facebook Request emoticonicon facebook icon facebook Working emoticon for Facebook

icon facebook Good bargain symbolicon facebook icon facebook Square symbolicon facebook icon facebook Circleicon facebook icon facebook Rightwards arrowicon facebook icon facebook Downwards arrowicon facebook icon facebook Leftwards arrowicon facebook icon facebook Upwards arrowicon facebook icon facebook Northeast arrowicon facebook icon facebook Northwest arrowicon facebook icon facebook Southeast arrowicon facebook icon facebook Southwest arrowicon facebook icon facebook Up right arrowicon facebook Arrow pointing down right

icon facebook icon facebook Ribbon emoticonicon facebook icon facebook Closed umbrella emojiicon facebook icon facebook Droplet emojiicon facebook icon facebook Hammer Facebook emoticonicon facebook icon facebook Seat emoticonicon facebook icon facebook Part alternation markicon facebook icon facebook Trident emoticonicon facebook Noob signicon facebook icon facebook Mahjong tile red dragonicon facebook icon facebook Gem stoneicon facebook Diamond emoticonicon facebook icon facebook Blue diamond emojiicon facebook icon facebook Orange diamond

 

Tổng hợp icon facebook mới nhất full
Nếu bạn thấy hay hãy Share bài viết này cho bạn bè bạn để cùng sử dụng nhé !

 
εїз♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆→ あ ぃ £ ▧ ▨ ♠ ♣๑•ิ.•ั๑๑۩۞۩๑ ♪ ♬ ⓛⓞⓥⓔ ๑۩ﺴ ♬ ♫ ♪♯♭ $ ஐﻬ◎ ﻬஐ の ☆→ あ ぃ £ ♥『』Ψ № ∑ ⌒〖〗@ξζ∮ ▓ ∏ 卐【】√ ¤ ╋▲▼☞☜︶ இ ℡.○● 彡 ° ₪ ௫ ★ ☆ ⊙ ☺ ☻ ☼ ♠ ♡ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ 〠 〄 ㍿ ♩♪♫♬ 큐 ™㊣㊚㊛㊙㊝㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐⓪ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉◊ ◦☼ ▣ ▤ ▥ ❤ 。◕‿◕。♩ ♭ ♪ の▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫★☆⊕◎Θ﹏﹋﹌【】〖〗※-『』√∴卐 ≍░ ▒ ∵∴§∮♡♪♬๑•ิ.•ั๑♠♣♧✖♂☼▶▷◀◁★☆⊙☺☻☼♠→ ♧ ぃ £ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ✿ ✲ ❈ ➹ ~.~ ◕‿-。 ☀☂☁【】┱ ┲ の♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ✟☜ ☞ ╰☆╮☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ♨ ◐ ◑ ♦ ♠ ♣ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽ ✼ ✻ ✺ ✸ ✷ ✶ ✵ ✴ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❖ (¤^_^¤) べoべ ⊹⊱⋛⋋۰•● ๑۩ﺴ *.: 。❀*゚’゚・✿.。❤ ●•۰. ◕。◕ 。◕‿◕。╰。✎。╮ ✲:‧。o(>””♟ ☼ ☀ o O # 【】ψ ▓ ► ◄ ▒ ░ ♀♂ √ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲ ☆ ★ ♫ ♬ ♪♩♭♪ ▶ △ ▲ γ ō 凸 ∩∪ ╦ ╩ ⊙ ◎ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▋▌▍┋ ︻ ︼ ¤ ▽ ㄒ ︶︿ ε >< ┘┌ ∵ ∴ ∷ ︹ ︺ ╬ ╋ ω ㊣ § ■ Θ I し↑↑↓↓← → ↘↙ ↔↕〓 ☆ ★┣┓┏┫×╰ノ◢ ◣ ◥ ◤ Ω ж ф ю Ю ━╃ ╄━ 卍 ┛┗ ┓┏ ◇ ◆ ㄨ⌒ ※ × ◎ ☂ ☜ ☞ ❤ ♡ ♥『』Ψ № ∑ ⌒〖〗@ξζ∮ ▓$ @ * &♦๑۩๑۩۞۩๑۞۩๑❤ ☄ ✂ ☇ ☈ ⊙ ☊ ☋ ☌☍♞ (◡‿◡✿) εїз © ☸ ☹ ๑•ิ.•ั๑ ♂ ♀ → ╃ ♥ ☑ ☒☢ ☸ ☹ ☺ ☻ΩЖ ۞ ₣₪░▒▓Đ ŧːΦ Ќ☂ ♨ ☎ ☏ ☆ ★ △ ▲ ♠ ♣ ♧ ♟ ♂ ♀ ♥ ❤ ♡ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ☜ ☞ ⊙ ◎ ☺ ☻ ⊕ ¤ ☼ o O ♋ ㊝ ► ◄ ◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▧ ▨ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ▓ ▒ ░ ■ Cafe № @ ㊣ ™ ℡ 凸 ☃ ❣.•● ➸ ❝❞ o(‧”’‧)o 。◕‿◕。 べoべ ⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆.۰•● ❤ ●•۰.๑۩۞۩๑✿ ﻬஐ╃✖ *°♡﹢ ﺴ
Ký tự về tình yêu – Love ❤ ❥ ❣ ♡ ღ ❦ ♂ ♀ 웃 유
Kí tự Sao – Hoa = Stars & Flowers ✪ ✩ ✰ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺ ✻ ❇ ❈ ❉ ❊ ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀
Kí tự về thời tiết Weather ☀ ☼ ☁ ❅ ☃ ℃ ℉ ϟ
Kí tự trong cờ Vua Chess ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙
Kí tự trong tứ – Cards ♠ ♣ ♥ ♦ ♤ ♧ ♡ ♢
☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ﭢ ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧’◡’≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^^.^ᵔᴥᵔ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥◙‿◙ ^( ‘‿’ )^^‿^乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) < (^^,) >».«ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v►_◄►.◄ >.<ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּಸ_ಸಠ,ಥ໖_໖ Ծ_Ծಠ_ಠ ●_● (╥﹏╥)( ´_⊃`) (►.◄)(ு८ு) (ಠ_ರೃ)(◕︵◕)*-*^( ‘-’ )^ఠ_ఠ ಠ~ಠ ರ_ರ{•̃̾_•̃̾}【•】 _【•】v( ‘.’ )v ».« >.< ॓_॔ (-”-) (>.<)\m/(>.<)\m/ ⊙▃⊙O.o v(ಥ ̯ ಥ)v (ㄒoㄒ) \˚ㄥ˚\ õ.O (O.O)⊙.◎)๏_๏|˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ☼.☼ ♥╭╮♥ôヮô◘_◘ਉ_ਉ $_$◄.► ~,~ಠ▃ಠತಎತ˚⌇˚ ॓.॔‹•.•›ಸ_ಸ~_~˘˛˘ ^L^ 句_句 (°∀°)ヽ (`Д´)ノ ‹(•¿•)› (•̪●) (╥╥) (✖╭╮✖) ⊙︿⊙⊙﹏⊙●︿●●﹏● {(>_<)} o(╥﹏╥)o(`・ω・´)இ_இ(• ε •) (●´ω`●) १|˚–˚|५(>‘o’)>^( ‘-’ )^<(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@(*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥(∪ ◡ ∪)(*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)•!⑈ˆ~ˆ!⑈⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/)╚(•⌂•)╝(-’๏_๏’-) Ƹ̴Ӂ̴Ʒ εїз ☺ ☻ ♦ ♣ ♠ ♥ ♂ ♀ ♪ ♫ ☼ ↕ ✿ ⊰ ⊱ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶ ✴ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹⊱✿ ✿⊰⊹ ♧ ✿ ♂ ♀ ∞ ☆ 。◕‿◕。 ☀ ツⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ♡ ღ ☼★ ٿ « » ۩ ║ █ ● ♫ ♪ ☽♐♑♒♓♀♂☝☜ ☂☁☀☾☽☞♐☢☎ ☮ peace ☮ ̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ☺ ☻ ♥ ♦ ♣ ♠ • ◘ ✖뭇 ˙·٠•●✜ ◯˟ ❥☮ ✈ ♋ 웃 유 ☠ ☯ ♥ ✌ ✖ ☢ ☣ ☤ ⚜ ☸◄ ► ☆ ❤(◕‿-)❤ —☆┌8┐ ( ◘_◘ ) ┌8┐↕ ‼ ¶ § ▬ ↨ ↑ ↓ → ← ∟ ↔ ▲ ▼ Ƹ̵̡Ӝ̵̨Ʒ ☮۞♨ ❖ ❤ ❥ ❦ ❧ ♡ ✗ ✘ ⊗ ♒Ω♦ ♠ ♣ ♢ ♤ ♡ ♧ ✦ ✧ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃☻ ☺ ۩ ⓛⓞⓥⓔ (ΘдΘ) (ò_ó) ヾ(@ー⌒@)ノ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ (◣_◢) (๏̯๏) (ಥ_ಥ)♪ ♫ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ \( ^ _ ^ )/ t•_•t ლ(ლ(。◕‿‿◕。) (。>︿<。) (︶︿︶)ʕ•ᴥ•ʔ (ಠ益ಠ) ̼⌂̺͛ᴖ̲̿ᴥ̲̿ᴖ̺͛⌂̼∞ ♂ ♀ ☿ ▲ ▼ △ ▽ ◆ ◇ ◕ ◔ ʊ ϟ ღ 回 ₪ ✓ ✔ ✕ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ™ © ® ¿¡ №⇨ ❝❞ ∃ ⊥ ∀Ξ∞ Σ Π ⌥ ⌘ 文 ⑂ ஜ ๏ ⚓ ⎈ ☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ﭢ© ® $ ₣ ¢ £ ¤ ¥ ฿ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧₨ ₩ ₫ ₪ € $ ¢ ﹩ £ ¥ ₩ ℬ ℰ ℯ ℱ ℊ ℋ ℎ ℐ ℒ ℓ ℳ ℴ ℘ ℛ ℭ ℮ ℌ ℑ ℜ ℨ ℵ ٩͡๏̯͡๏۶ ٩(•̮̮̃•̃)۶ ♈ ♉♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ o (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (⊙▂⊙✖ )(づ ̄ ³ ̄)づ ヾ(*⌒ヮ⌒*)ゞ (-‘๏_๏’-) 。◕‿◕。 ๏[-ิ_•ิ]๏ (•ิ_•ิ)? (/•ิ_•ิ)/,,l(^_^),l,,U^_^U=^_^= @(“-“)@ >– – (^_^)- –< d(>_<)b <(^.^<) t(-.-t) \m/>,<\m/<(^_^(((d[~_~]b))) »-(¯’v’¯)-»,!,, (*_*) ,,!, <(‘o'<) ^( ‘-‘ )^ (>‘o’)> v( ‘.’ )v <(‘ .’ )> ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×)۶⊙▂⊙..⊙⊙..⊙︿⊙ .. ⊙ω⊙ .. ⊙﹏⊙ .. ⊙△⊙ ●▂● .. ●︿● .. ●ω● .. ●﹏● .. ●▽● .. ●△● ☼_☼@-_-@ .. @-.-@ .. @>.<@ ><((((º> <º))))>< lıllı ((((|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|)))) ıllı❀ ✿ ❁ ✾ ✽ ❃ ❋εїз ♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟★ ✩ ✮ ✯ ✰ ☆ ⋆ ╰☆╮✡ ۞ ❇ ❈ ❅ ❄ ❆☯ ✡☨ ✞ ✝☥ ☦ ☧ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓➡❤ ❥ 웃 유 ♋ ☮ ✌ ☏ ☢ ☠ ✔ ☑ ♚ ▲ ♪ ✈ ⌚ ¿♥ ❣ ♂ ♀ ☿ Ⓐ ✍ ✉ ☣ ☤ ✘ ☒ ♛ ▼ ♫ ⌘ ⌛ ¡♡ ღ ツ ☼ ☁ ❅ ♒ ✎ © ® ™ Σ ✪ ✯ ☭ ➳ 卐 ✞℃ ℉ ° ✿ ϟ ☃ ☂ ✄ ¢ € £ ∞ ✫ ★ ½ ☯ ✡ ☪✾ ✽ ❀ ❁ ✿ ❃ ❋ ❣ ❤ ♥ ❥ ❧ ❦ ღ ♡Ⓐ ☭ ✯ ☪ ☫ ✡ ☮ ✌ ☻ ☺ ㋡ ツ ヅ ❅ ❄♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∳☄ ☂ ☁ ☃ ☼ ☀ ✺ ☾ ☽ ℉ ℃ ☈ ☒ ✘ ✖♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ☣ ☢ ☠✇ ♀ ♂ 유 웃 ☏ ☎ ✆ ∞ ⌘ ☚ ☜ ☝ ☟ ☞★ ✰ ✪ ✮ ✭ ✫ ✯ ✬ ☆ ✧ ✩ ✦ ☯ ✈ ☤✏ ✎ ✐ ✍ ✉ ♨ ☬ ✁ ✂ ✃ ✄ ➣ ➤ ➢ ➟➦ ➦ ➡ ➸ ➙ ➛ ♐ ➲ ✔ ✓ √ ☑ ☌ ⌚ ⌛† ☨ ✞ ✝ ☥ ☦ ☓ ☩ ☧ ☬ ☸ ♁ ✙ ♆ ‡➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➚ ➘ ➙ ➛➜ ➝ ➞ ➸ ♐ ➲ ➳ ⏎ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤↥ ↦ ↧ ↨ ➫ ➬ ➩ ➪ ➭ ➮ ➯ ➱ ↩↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪☼ ☀ ☁ ☂ ☔☄ ☾ ☽ ❄ ☃☈ ⊙ ☉ ℃ ℉° ❅ ✺ ϟ ☇♤ ♧ ♡ ♢♠ ♣ ♥ ♦☑ ✓✔ √☐ ☒ ✇✖ ✗ ✘✕ ☓☜ ☞ ☝☚ ☛ ☟✍ ✌✽ ✾ ✿❁ ❃ ❋❀ ⚘© ®☹ ☺ ☻♥ ❤ ❥ ❣❦ ❧ ♡ ۵♋♂ ♀ ☿ ⚥❢‼⁉☩ ☨ ☦ ✞✛ ✜ ✝ ✙✠ ✚ † ‡♪ ♫ ♩♬ ♭ ♮♯ ° ø✐ ✎ ✏✑ ✒ ✍✉ ✌✆☎ ☏✁ ✂✃ ✄⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋✦ ✧ ✩ ✰ ✪ ✫✬ ✭ ✮ ✯ ❂ ✡★ ✱ ✲ ✳ ✴✵ ✶ ✷ ✸ ✹✺ ✻ ✼ ❄ ❅❆ ❇ ❈ ❉ ❊☺✊✌✋☝❤☕♨⚽⚾⛳☔☎✉✂⭐⚡☀✨✴☁✳⛄⛪⛺⛲⛵✈⛽⬆⬇⬅➡↗↖↘↙⤵⤴♿㊙㊗⛔❎➿❌⚠❗❓❕❔⭕✖♠♥♣♦〽⬛⬜◼◻◾◽▪▫⚫⚪❤❥웃유♋☮✌☏☢☠✔☑♚▲♪✈⌚¿♥❣♂♀☿Ⓐ✍✉☣☤✘☒♛▼♫⌘⌛¡♡ღツ☼☁❅♒✎©®™Σ✪✯☭➳卐✞℃℉°✿ϟ☃☂✄¢€£∞✫★½☯✡☪❤➡✅∞☮➑©ℒ⁈●▲⛅❄⚽✈✆⌚ icon cảm xúc facebook icon facebook mới icon facebook status tải icon facebook icon facebook chat icon facebook full icon facebook 2015 icon facebook đẹp icon facebook status cài icon facebook mới icon facebook mới nhất 2015 icon facebook mới full icon facebook mới 2016 icon facebook mới nhất 2016 icon facebook mới nhất full

About the author